Staff

 Professor
 Hideo OHKITA
 Assistant Professor
 Yasunari TAMAI
 Postdoctoral Fellow Hyung Do KIM
 Researcher  Eriko TAKEMURA
 Secretary Aki SHIMIZU

Students

   
 Postgraduate student
 Meguru SUGIYAMA
   Tomohiro FUKUHARA
   Ryo IRIGUCHI
  Naoki YAMASHITA
   Kazuki YOSHITAKA
   Masatoshi ASADA
  Shinnosuke TOKUDA
   Koshi YAMAZAKI
   
 Undergraduate student
 Shinta IWASAKI
  Tomoki OHMURA
  Taiki MATSUMOTO
  Koshiro MIDORI
  Yasuhiro MURATA


Back to page top