Staff

 Professor
 Hideo OHKITA
 Assistant Professor
 Yasunari TAMAI
 Assistant Professor Hyung Do KIM
 Guest Researcher Yongyoon CHO 
 Secretary  Aki SHIMIZU
  

Students

 PhD student  Tomohiro FUKUHARA
 
 
 Postgraduate student  Naoki YAMASHITA
   Kazuki YOSHITAKA
  Masatoshi ASADA
   Shinnosuke TOKUDA
   Koshi YAMAZAKI
  Ken MURAO
  Shinta IWASAKI
   Tomoki OHMURA
  Taiki MATSUMOTO
  Koshiro MIDORI
   Yasuhiro MURATA
  Shohei HOSOYA
  
 Undergraduate student
 Takuya IDE
  Kenta IMAKITA
  Haruki KITAO
  Toshiharu SAITO
  Shinichiro NATSUDA


Back to page top