Staff

 Professor
 Hideo OHKITA
 Assistant Professor
 Yasunari TAMAI
 Assistant Professor Hyung Do KIM
 Visiting Associate Professor Yanbin WANG
 Guest Researcher Yongyoon CHO 
 Secretary  Aki SHIMIZU
  

Students

 PhD student  Tomohiro FUKUHARA
 
 
 Postgraduate student  Shinta IWASAKI
   Tomoki OHMURA
  Koshiro MIDORI
   Yasuhiro MURATA
   Shohei HOSOYA
  Takuya IDE
  Kenta IMAKITA
   Haruki KITAO
  Toshiharu SAITO
  Shinichiro NATSUDA
   
 Undergraduate student Yuji SAKAMOTO
  Taiki TAKEYAMA

 Kiyotaka DOI
  Yuya HORIUCHI
  Hiroya YAMADA
  
  


Back to page top